Regulamin

stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

1.      Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy szkoły Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Szkoły Filialnej w Trzebawiu.

2.      Z posiłków korzysta się w stołówce szkolnej, nie prowadzi się obiadów na wynos.

3.      Posiłki wydawane są w czasie przerw obiadowych: w godzinach 12.20 – 12.35, 13.20 – 13.35. W uzasadnionych przypadkach posiłek może być wydany poza przerwami obiadowymi, co wymaga wcześniejszego ustalenia z obsługą kuchni. Jadłospis na bieżący tydzień umieszczany jest w gablocie przy wejściu do szkoły, gazetce przy stołówce i na stronie internetowej szkoły.

4.      Zapisy na obiady przyjmuje kierownik świetlicy na początku i w trakcie trwania roku szkolnego na podstawie druku zgłoszenia na obiady podpisanego przez rodzica/opiekuna ucznia.

5.      Cena obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

6.      Cena obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Cena obiadu dla pracownika obejmuje wszystkie koszty tj. wsadu do kotła i przygotowania posiłku. W sytuacji wzrostu kosztu produktów, dopuszcza się możliwość zmiany ceny obiadu, po uprzednim poinformowaniu (z miesięcznym wyprzedzeniem) korzystających z obiadów ogłoszeniem w gablocie przy wejściu do szkoły, gazetce przy stołówce i na stronie internetowej szkoły.

7.      Opłaty za obiady regulowane są przelewem na rachunek bankowy: SP Stęszew 69 9048 0007 2003 0017 7959 0001

W tytule wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy. Odpłatność powinna być uregulowana do 15-go każdego miesiąca obiadowego. Informację o wysokości kwoty otrzymuje uczeń/pracownik od kierownika świetlicy na druku z wyszczególnioną kwotą i numerem konta.

8.      W przypadku zalegania z płatnością za dwa miesiące, dopuszcza się pisemną informację, wezwanie do zapłaty i zawieszenie wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległych płatności.

9.      Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez kierownika świetlicy dyżurującego podczas przerwy obiadowej i obsługi kuchni zgodnie z listą dostarczoną przez kierownika świetlicy.

10.  Każda zmiana dotycząca korzystania z obiadów (wypisanie z obiadów, nieobecność itp.) powinna być zgłoszona do godz. 800 dnia, którego ta zmiana dotyczy, kierownikowi świetlicy lub obsłudze kuchni. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po godzinie 8.00, osoba korzystająca zostanie obciążona kosztem obiadów, które dla niej zostały przygotowane. W przypadku kiedy nieobecność została zgłoszona, przysługuje odpis w następnym miesiącu (w sytuacji wcześniejszego przelewu należności za obiady). W przypadku planowanej nieobecności w szkole dużej grupy uczniów - wycieczka klasowa) należy zgłosić nieobecność przynajmniej dwa dni wcześniej.

11.  W grudniu i czerwcu trzy ostanie dni obiadowe są zarezerwowane na rozliczenie, w związku z tym nie ma możliwości zgłaszania zmian dotyczących obiadów.

12.  Zasady zachowania w stołówce:

      • ·         uczniowie korzystający z obiadów pozostawiają kurtki w szatni, torby szkolne na korytarzu,
      • ·         przestrzegają swojej kolejności przy oczekiwaniu na obiad,
      • ·         pierwszeństwo do wejścia na obiad mają uczniowie klas 1-3 i uczniowie dowożeni autobusem szkolnym.
      • ·         podczas posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania,
      • ·         po posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.