REGULAMIN ŚWIETLICY

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STĘSZEWIE

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

Cele będą osiągane poprzez realizowanie następujących zadań: wspomaganie procesu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej; upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury osobistej; przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; wyrabianie u uczniów samodzielności.

Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: zajęć tematycznych, zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów, zajęć utrwalających wiedzę, gier i zabaw rozwijających, zajęć sportowych.

  

II. Założenia organizacyjne

 1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w budynkach na ul.Poznańskiej 25, i na ul. Szkolnej 1.

 2. Zajęcia w budynku na ul Poznańskiej 25 prowadzone są w godzinach: 6.30-7.30; 11.30 -16.30. W budynku na ul. Szkolnej 1, godziny zajęć świetlicowych dostosowane są do planu lekcji oraz mają na celu zapewnienie opieki uczniom dowożonym autobusami szkolnymi.

 3. Uczniów/wychowawców obowiązują przepisy wprowadzane aktami prawnymi GIS, MZ i MEiN.

 4. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

 5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach w świetlicy. W budynku na ul.Poznańskiej 25 rodzic/osoba przez niego upoważniona odbierając ucznia zgłasza się w dyżurce/domofon i oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły.

  Odbiór dzieci ze świetlicy (z uwagi na to, iż uczestnicy zajęć świetlicowych przebywają na przerwach śródlekcyjnych do godziny 13.45) odbywa się w wyznaczonych godzinach: 11.45 – 12.15; 12.45 – 13.15; 13.45 – 15.00.

  Po godzinie 15.00 rodzic/osoba upoważniona (z zachowaniem obowiązujących w danym czasie zasad sanitarnych) schodzi do sali nr 3 i tam zgłasza kogo odbiera. Rodzic/osoba upoważniona nie wchodzi do sali, w której prowadzone są zajęcia – oczekuje na dziecko na korytarzu.

 6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

 7. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy, przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć, do czasu odjazdu autobusu szkolnego. Uczeń dowożony autobusem szkolnym może zostać zwolniony z zajęć tylko za pisemną zgodą rodzica/informacja w Librusie. Uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności u nauczyciela, który odpowiada za przeprowadzenie uczniów na przystanek autobusu szkolnego.

 8. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – III: obojga rodziców pracujących, rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci, oczekujący na zajęcia dodatkowe

 9. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.

 10. Przyjmowanie uczniów na systematyczne zajęcia w świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na „Karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia do świetlicy szkolnej”. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów dowożonych transportem szkolnym, gdyż automatycznie zostają objęci opieką w świetlicy.

 11. Dopuszcza się możliwość telefonicznego weryfikowania prawdziwości danych, dotyczących zatrudnienia, zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej”.

 12. Uczeń, zgłoszony przez rodziców/opiekunów prawnych do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszczał do niej przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

 13. Zapisy na zajęcia świetlicowe prowadzi w pierwszym tygodniu września kierownik świetlicy w budynku na ul.Poznańskiej 25.

 14. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczo -profilaktycznego świetlicy, układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

 2. Bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi w budynku na ul.Poznańskiej 25 sprawuje kierownik świetlicy w godzinach administracyjnych (informacja na stronie internetowej szkoły). W budynku na ul.Szkolnej 1, bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi pełni wyznaczony przez dyrektora wicedyrektor.

 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą listy obecności uczniów w świetlicy.

 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.

 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane kierownikowi/wychowawcy świetlicy na datowanym, podpisanym przez rodziców piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny.

 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

 8. W sytuacji kiedy rodzic/opiekun prawny (osoba upoważniona) podczas trwania lekcji, odbiera ucznia dowożonego/objętego opieką w świetlicy ze szkoły, powinien zadbać o przekazanie tej informacji kierownikowi świetlicy – dotyczy budynku na ul.Poznańskiej 25.  

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy: zorganizowanie wychowankom pomocy w nauce, przeprowadzanie zajęć tematycznych, organizowanie gier i zabaw ruchowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, rozwijanie samodzielności i aktywności, współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

 1. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

Wychowanek ma prawo do: właściwie zorganizowanej opieki,życzliwego traktowania, kulturalnego, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

Wychowanek jest zobowiązany do: przestrzegania regulaminu świetlicy, przestrzegania zasad współżycia w grupie, pomagania słabszym, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

 1. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków. 

Nagrody. 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci: pochwały ustnej, pochwały pisemnej do rodziców i wychowawcy klasy, dodatnich punktów z zachowania, nagrody rzeczowej, dyplomu. 

Kary. 

Za nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: upomnienie ustne, ujemne punkty z zachowania, ostrzeżenie w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą zobowiązani do zadośćuczynienia szkodzie (na drodze wzajemnego ustalenia jego formy.) 

VII. Dokumentacja świetlicy. 

W świetlicy szkolnej obowiązuje dokumentacja: karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej, regulamin świetlicy szkolnej, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, listy obecności, dziennik zajęć.