Plan pracy ul. Poznańska

CELE DZIALANIA RSU W SZKOLE 

    • Reprezentowanie ogółu uczniów.
    • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
    • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
    • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
    • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie u uczniów samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania.
    • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
    • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

     CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom dojrzałości społeczno – emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

- uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
- organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli
- analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne, patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. Działania zawarte w tym programie stanowią źródło życiowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umożliwiają podejmowanie pewnych działań oraz wielu różnych ról społecznych.


ZADANIE GŁÓWNE SAMORZĄDU:

Promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

 • Wybór samorządów klasowych i przedstawicieli do RSU

 • Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

IX 2022

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

 • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego do wiadomości Dyrektora oraz do wglądu na stronie szkoły

IX 2022

Przygotowanie gazetki ściennej promującej działalność Samorządu Uczniowskiego. Aktualizacja strony internetowej szkoły

 • Gazetka

 • Strona internetowa szkoły

Cały rok

Prawa i obowiązki ucznia

 • Gazetka ścienna

Cały rok

 

ZADANIE GŁÓWNE SAMORZĄDU:

Reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Uczestnictwo w zebraniach Samorządu Uczniowskiego

 • Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego

 • Prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

 • Sprawozdania

Koniec I i II półrocza


Zadania do wykonania:

Wrzesień
- Wybory Samorządu Uczniowskiego
- Ustalenie planu działań na cały rok.
- Dzień chłopca 30.09.2022r,

Październik
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej

      •               - życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;
                     - wykonanie prezentu dla każdego nauczyciela

       - Akcja „Wesoła foto środa” 05.10.2022r.
       - Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
       - Ogłoszenie konkursu „Najlepsza gazetka klasowa” Rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy numerek”

Listopad

 • - Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
  - andrzejki (stoiska na korytarzu z wróżbami) 29.11.2022r.
  - Konkurs dla klas na poziomie 1-3 i 4-5 pt. „KOLOROWY TYDZIEŃ” 17-21.10.22r.
  - Dzień Łamańców Językowych – akcja korytarzowa 14.11.2022r.
  - Dzień Misia

Grudzień
Dzień z Czapką Mikołaja- 6.12.2021r.
- nagranie świątecznych życzeń od samorządu dla pracowników szkoły i rozesłanie drogą elektroniczną
- Wspólne kolędowanie (w trakcie przerw na korytarzu) 19.12.2022r.

Styczeń
- Dzień Kubusia Puchatka
- Dyskotek karnawałowa

Luty
- Dzień Pozytywnego Myślenia 02.02.2023r.
- Poczta Walentynkowa 14.02.2023r.

Marzec
- Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
- Przywitanie Wiosny: Dzień bez plecaka oraz kolorowe, wiosenne przebranie

Kwiecień
- Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
- Pomoc w organizacji apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Maj
- 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec
- 1 czerwca – Dzień Dziecka.
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.
- Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
  • Wpisy na stronę internetową szkoły informujące o aktualnych akcjach i konkursach RSU
   • Udział w uroczystościach szkolnych.
    • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
     • Praca na rzecz szkoły

 Powyższy plan działań nie jest wersją ostateczną – może ulec zmianie.