Szkoła Podstawowa

ul. Poznańska 25

62-060 Stęszew

 

tel. 61 813 41 92

E-mail: szkola@steszew.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 26 lutego 2024

Jesteś tutaj: Start / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1.Administratorem Państwa i dziecka  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25 tel: 618134-192 mail: szkola@steszew.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Stęszewie możliwy jest pod numerem tel. 618134-192 lub adresem e-mail iodo@wpinfo.com.pl

3.Dane osobowe Państwa i dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

4.Państwa i dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy  określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  w Poznaniu.

5  . Posiadają Państwo  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania . Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informujemy również, że dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7 .Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                                      Dyrektor szkoły Arleta Bednarczyk

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-21 12:15przez: Agata Czub
Opublikowano:2021-10-21 12:15przez: Agata Czub
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:834

  • Brak wpisów.