Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Świetlica

Świetlica

 

Szanowni Rodzice,

 

Ze względu na sytuację epidemiczną - zalecenia GIS, MEN, MZ - zostały wprowadzone nowe zasady w funkcjonowaniu szkoły, a co za tym idzie i świetlicy szkolnej.

Apelujemy o zrozumienie bardzo trudnej sytuacji i rozwagę w podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu dziecka na zajęcia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami - w szczególności z Regulaminem świetlicy.

 

W związku z powyższym: na zajęcia do świetlicy przyjmowani będą uczniowie z klas I – III: rodziców pracujących w służbach związanych ze zwalczaniem COVID-19, obojga rodziców pracujących, rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci.

 

Zmianie ulegnie również charakter zajęć w świetlicy – brak dywanu, ograniczenia w poruszaniu się dzieci podczas trwania zajęć, niemożność korzystania z trudnych w dezynfekcji gier czy zabawek i przynoszenia ich z domu.

Wychowawcy będą dokładali wszelkich starań, aby pomimo trudności związanych z reżimem sanitarnym, czas spędzany przez uczniów w świetlicy był wartościowy i ciekawy.

 

Jeśli zdecydują się Państwo na zgłoszenie dziecka do świetlicy, bardzo prosimy o rozmowę z nim i uświadomienie, że zajęcia w których będą uczestniczyć w świetlicy, mogą różnić się od tego co pamiętają z ubiegłego roku szkolnego.

 

Informujemy, że zapisy do świetlicy będą trwały od 1 do 4 września br.

Termin zapisów jest nieprzekraczalny.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać (plik zamieszczony na dole strony) wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki obok wejścia do szkoły, lub odebrać 1 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego (od godz 9.00 do 11.00 stanowisko na zewnątrz szkoły).

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ul Poznańska 25
 
PONIEDZIAŁEK :    6.30 - 7.30       11.30- 16.30
 WTOREK:    6.30  - 7.30         11.30-16.30
 ŚRODA:    6.30 - 7.30       11.30 - 16.30
 CZWARTEK:    6.30 - 7.30       11.30 - 16.30
 PIĄTEK:    6.30 - 87.30       11.30 - 16.30
 
 

Przypominamy Rodzicom uczniów dowożonych autobusami szkolnymi, że nie wypełniają kart zgłoszenia. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę do momentu odjazdu autobusu szkolnego do domu. W zakładce DOWOZY znajdują się ważne informacje dotyczące transportu Państwa dzieci do szkoły.

 

Świetlica w budynku na ul.Szkolnej 1  (zgodnie z regulaminem świetlicy zamieszczonym poniżej)  pełni opiekę w godzinach dostosowanych do planu lekcji.

 Bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi w budynku na ul.Szkolnej 1 pełni vice - dyrektor p.Agata Matuszewska.

 

Rodziców uczniów klas  4 - 8  informujemy, że w budynku szkoły na ul.Poznańskiej 25 działa Świetlica opiekuńczo - wychowawcza"MINI - MAX"

Zajęcia odbywają się od 13.30 do 17.00.  Kierownikiem tej świetlicy jest p.Irena Maćkowiak (nauczyciel SP Stęszew), która prowadzi zapisy na zajęcia - chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się.

 

 

 
 
 
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W STĘSZEWIE

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

Cele będą osiągane poprzez realizowanie następujących zadań: wspomaganie procesu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej; upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury osobistej; przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; wyrabianie u uczniów samodzielności.

Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: zajęć tematycznych, zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów, zajęć utrwalających wiedzę, gier i zabaw rozwijających, zajęć sportowych.

 

II. Założenia organizacyjne uwzględniające zalecenia MEN, GIS, MZ w zakresie przeciwdziałania COVID – 19.

 1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w budynkach na ul Poznańskiej 25, i na ul. Szkolnej 1.

 2. Zajęcia w budynku na ul Poznańskiej 25 prowadzone są od godziny 6.30 – 16.30. W budynku na ul. Szkolnej 1, godziny zajęć świetlicowych dostosowane są do planu lekcji oraz mają na celu zapewnienie opieki uczniom dowożonym autobusami szkolnymi.

 3. Ze względów sanitarnych wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

 4. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

 5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach w świetlicy. W budynku na ul.Poznańskiej 25 rodzic/osoba przez niego upoważniona odbierając ucznia zgłasza się w dyżurce i oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły. Po godzinie 14.30 rodzic/osoba upoważniona z zachowaniem zasad sanitarnych – założona maseczka, zdezynfekowane ręce - schodzi do sali nr.3 i tam zgłasza kogo odbiera. Rodzic/osoba upoważniona nie wchodzi do sali, w której prowadzone są zajęcia – oczekuje na dziecko na korytarzu.

 6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

 7. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy, przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć, do czasu odjazdu autobusu szkolnego. Uczeń dowożony autobusem szkolnym może zostać zwolniony z zajęć tylko za pisemną zgodą rodzica w formie wypełnionego druku zwolnienia. Uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności u nauczyciela, który odpowiada za przeprowadzenie uczniów na przystanek autobusu szkolnego.

 8. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – III: rodziców pracujących w służbach związanych ze zwalczaniem COVID-19, obojga rodziców pracujących, rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci.

 9. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.

 10. Przyjmowanie uczniów na systematyczne zajęcia w świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na „Karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia do świetlicy szkolnej”. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów dowożonych transportem szkolnym, gdyż automatycznie zostają objęci opieką w świetlicy.

 11. Dopuszcza się możliwość telefonicznego weryfikowania prawdziwości danych, dotyczących zatrudnienia, zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej”.

 12. Uczeń, zgłoszony przez rodziców/opiekunów prawnych do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszczał do niej przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

 13. Zapisy na zajęcia świetlicowe prowadzi w pierwszym tygodniu września kierownik świetlicy w budynku na ul.Poznańskiej 25.

 14. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczo -profilaktycznego świetlicy, układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

 2. Bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi w budynku na ul.Poznańskiej 25 sprawuje kierownik świetlicy w godzinach administracyjnych (informacja na stronie internetowej szkoły). W budynku na ul.Szkolnej 1, bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi pełni wyznaczony przez dyrektora wicedyrektor.

 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą listy obecności uczniów w świetlicy.

 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.

 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

 8. W sytuacji kiedy rodzic/opiekun prawny (osoba upoważniona) podczas trwania lekcji, odbiera ucznia dowożonego/objętego opieką w świetlicy ze szkoły, powinien zadbać o przekazanie tej informacji kierownikowi świetlicy – dotyczy budynku na ul.Poznańskiej 25.

 

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy: zorganizowanie wychowankom pomocy w nauce, przeprowadzanie zajęć tematycznych, organizowanie gier i zabaw ruchowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, rozwijanie samodzielności i aktywności, współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 

 1. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do: właściwie zorganizowanej opieki,życzliwego traktowania, kulturalnego, swobodnego wyrażania myśli i przekonań,opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do: przestrzegania regulaminu świetlicy, przestrzegania zasad współżycia w grupie, pomagania słabszym, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 1. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków.

Nagrody.

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci: pochwały ustnej, pochwały pisemnej do rodziców i wychowawcy klasy, dodatnich punktów z zachowania, nagrody rzeczowej, dyplomu.

Kary.

Za nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: upomnienie ustne, ujemne punkty z zachowania, ostrzeżenie w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą zobowiązani do zadośćuczynienia szkodzie (na drodze wzajemnego ustalenia jego formy.)

 

VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej obowiązuje dokumentacja: karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej , regulamin świetlicy szkolnej, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, listy obecności, dziennik zajęć.

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor SP w Stęszewie

mgr Karolina Róg

 
 
 
 
 
 
 
 GODZINY ADMINISTRACYJNE KIEROWNIKA ŚWIETLICY

mgr Magdalena Gibczyńska

( w budynku na ul.Poznańskiej 25)

 

poniedziałek 9.30 – 11.30

 

wtorek 9.00 – 11.30

 

środa 9.00 – 11.30

 

czwartek 9.00 – 11.30

 

piątek 9.00 – 11.30

 

(Informujemy, że z kierownikiem świetlicy można również kontaktować się za pomocą LIBRUSA)