Ochrona Danych Osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa i dziecka  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25 tel: 618134-192 mail: szkola@steszew.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Stęszewie możliwy jest pod numerem tel. 618134-192 lub adresem e-mail iodo@wpinfo.com.pl
  3. Dane osobowe Państwa i dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
  4. Państwa i dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy niezbędne określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  w Poznaniu.
  5. Posiadają Państwo  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania . Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Informujemy również, że dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.