Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DANE Z MONITORINGU


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie, ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew

 2. Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 3. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 4. Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 tygodnie od nagrania.

 5. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do:
  - informacji o istnieniu monitoringu,
  - dostępu do nagrań, w uzasadnionych przypadkach,
  - anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

 6. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
  - elektroniczny, na adres email szkola@steszew.pl
  - tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD