Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Logopeda

Logopeda

LOGOPEDA

mgr Joanna Józefowicz 
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
8.05 - 13.05
8.00 - 12.30
(9.35 -11.25 hs)

 8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

 9.30 - 12.00 


Terminy zajeć w Szkole Filialnej w Trzebawiu:
28.09, 26.10, 23.11, 21.12, 15.02, 15.03, 12.04, 10.5, 7.06
- godz. 9.15-10.15 

PORADY DLA RODZICÓW

Wybrane zagadnienia dotyczące logopedii w szkole

 

Czym jest profilaktyka logopedyczna?

Profilaktyka logopedyczna (według E.Skorek) to kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia oraz dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

  

Jakie są zadania logopedy w zakresie profilaktyki logopedycznej?

  

Do podstawowych zadań logopedy należy przede wszystkim:

 

 dbanie o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym , gramatycznym i leksykalnym;

 • usuwanie wad wymowy i zaburzeń głosu;
 • niwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu.

  

Do szczegółowych zadań należy:

     • wczesne rozpoznanie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy oraz podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych;
     • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci, które wymagają pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
     • udoskonalanie procesu komunikacji językowej;
     • wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz rozwijanie samoakceptacji;
     • nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka i zachęcanie do systematycznych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu;
     • upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych; 
     • współpraca z nauczycielami, psychologiem w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.

 

Czym jest wada wymowy? 

Wada wymowy jest odstępstwem od ogólnopolskich norm wymawianiowych przejawiającym się: zaburzeniami artykulacyjnymi, zaburzeniami prozodycznymi lub zaburzeniami artykulacyjnymi i prozodycznymi jednocześnie (Skorek, 2009). 

Nieprawidłowa artykulacja jest jedną z form zaburzeń mowy występujących najczęściej. Obejmuje ona grupy niewłaściwej wymowy głosek, takie jak: opuszczenie głosek (elizje), zamienianie głosek (substytucje), zniekształcanie głosek (deformacje).  

    Wada wymowy może wpływać negatywnie na kształtowanie osobowości dziecka . Czasami prowadzi do rozwijania u niego takich cech jak : nieśmiałość , skrytość , niższe poczucie własnej wartości.

 W związku z tym, dzieci te wymagają wyrozumiałości i stosowania specjalnych metod pedagogicznych przez wychowawców i rodzinę. 

Zaburzenia mowy u dzieci mają różny stopień nasilenia i objawiają się w różny sposób. Często utrudniają proces porozumiewania się i przekazywania informacji.

 Przyczynami zaburzeń mowy mogą być: niedojrzałość układu mięśniowo-nerwowego w obrębie artykulatorów oraz niekorzystne warunki środowiskowe.

 

Na czym polega indywidualna terapia logopedyczna? 

Terapia logopedyczna jest zamierzonym oddziaływaniem logopedy, ukierunkowanym na eliminowanie zakłóceń procesu porozumiewania się, czyli: usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy w przypadku jej utraty, nauczaniu mowy, która się nie wykształciła, wyrównywaniu opóźnień rozwoju mowy i wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej (Skorek, 2009).

Terapię logopedyczną rozpoczyna się przede wszystkim od ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy. Ważne są również ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.

 Wraz z wyżej wymienionymi ćwiczeniami należy usprawniać słuch fonemowy, który pozwala różnicować głoski. Jest to szczególnie ważne w przypadku substytucji (zamieniania głosek).

 Następnym etapem jest wywołanie prawidłowego dźwięku-głoski.

 W dalszej kolejności występuje długotrwały proces utrwalania poprawnego dźwięku: najpierw w izolacji, potem w sylabach i wyrazach. Tutaj najważniejsza jest współpraca z rodzicami dziecka, ich konsekwencja w działaniach i systematyczność.

Terapia zostaje uznana za zakończoną dopiero wtedy, gdy dziecko realizuje poprawnie głoskę w mowie spontanicznej, czyli podczas wykonywania codziennych czynności. 

Opracowała: mgr Joanna Misiek

 

Literatura :

 • I. Styczek „ Logopedia”.
 • A. Balejko „ Jak usuwać wady wymowy”.
 • E. M. Skorek ,, Z logopedią na ty”.
 • E. Stecko ,,Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy”.
 • H. Spionek ,,Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne”.