REGULAMIN STOŁÓWKI

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

 

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Szkoły Filialnej w Trzebawiu.

 2. Z posiłków korzysta się w stołówce szkolnej, nie prowadzi się obiadów na wynos.

 3. Posiłki wydawane są w czasie przerw obiadowych: w budynku na ul.Poznańskiej 25 w godzinach: 11.25 – 11.35, 12.20 – 12.35, 13.20 – 13.35; w budynku na ul. Szkolnej 1 w godzinach 12.10 – 12.25, 13.10 – 13.25. W uzasadnionych przypadkach posiłek może być wydany poza przerwami obiadowymi, co wymaga wcześniejszego ustalenia z obsługą kuchni. Jadłospisy umieszczane są: w gablocie przy wejściu do szkoły, gazetce przy stołówce i na stronie internetowej szkoły.

 4. Zapisy na obiady (na podstawie druku zgłoszenia podpisanego przez rodzica/opiekuna ucznia) w budynku na ul. Poznańskiej 25 przyjmuje kierownik świetlicy, w budynku na ul. Szkolnej 1 intendent.

 5. Cena obiadu ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 6. Cena obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Cena obiadu dla pracownika obejmuje wszystkie koszty tj. wsadu do kotła i przygotowania posiłku. W sytuacji wzrostu kosztu produktów, dopuszcza się możliwość zmiany ceny obiadu.

 7. Opłaty za obiady regulowane są przelewem na rachunek bankowy:

  SP Stęszew 69 9048 0007 2003 0017 7959 0001

W tytule wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko ucznia oraz klasę. Odpłatność powinna być uregulowana do 15-go każdego miesiąca obiadowego. Informację o wysokości kwoty otrzymuje uczeń/pracownik od kierownika świetlicy (na ul. Poznańskiej) / intendenta (na ul. Szkolnej) w formie: wiadomości w Librusie/e-maila/druku z wyszczególnioną kwotą i numerem konta.

 1. W przypadku zalegania z płatnością za dwa miesiące, dopuszcza się pisemną informację, wezwanie do zapłaty i zawieszenie wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległych płatności.

 2. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez kierownika świetlicy (na ul. Poznańskiej 25) i intendenta (na ul. Szkolnej 1) dyżurujących podczas przerwy obiadowej lub obsługi kuchni, zgodnie z listą dostarczoną przez kierownika świetlicy/intendenta.

 3. Każda zmiana dotycząca korzystania z obiadów (wypisanie z obiadów, nieobecność itp.) powinna być zgłoszona przez rodzica/opiekuna prawnego do godz. 800 dnia, którego ta zmiana dotyczy: na ul. Poznańskiej 25 – wiadomością w Librusie kierownikowi świetlicy; na ul. Szkolnej – wiadomością na adres mailowy intendentszkolna@gmail.com intendentowi.

 4. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po godzinie 8.00, osoba korzystająca zostanie obciążona kosztem obiadów, które dla niej zostały przygotowane. W przypadku kiedy nieobecność została zgłoszona, przysługuje odpis w następnym miesiącu (w sytuacji wcześniejszego przelewu należności za obiady). W przypadku planowanej nieobecności w szkole dużej grupy uczniów - wycieczka klasowa) należy zgłosić nieobecność przynajmniej trzy dni wcześniej.

 5. W grudniu i czerwcu trzy ostanie dni obiadowe są zarezerwowane na rozliczenie, w związku z tym nie ma możliwości zgłaszania zmian dotyczących obiadów.

 6. Zasady zachowania w stołówce:

  • uczniowie korzystający z obiadów pozostawiają kurtki w szatni, torby szkolne na korytarzu,

   • przestrzegają swojej kolejności przy oczekiwaniu na obiad,

   • pierwszeństwo do wejścia na obiad mają uczniowie klas 1-3 i uczniowie dowożeni autobusem szkolnym.

   • podczas posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania,

   • po posiłku, brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.